Statut Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

  Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

 § 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, zwane dalej w skrócie Sądeckie WOPR.

§ 2

1. Terenem działania Sądeckiego WOPR jest obszar Miasta Nowego Sącza ,  Powiatu Nowosądeckiego oraz Powiatu Limanowskiego.

2.Siedzibą Sądeckiego WOPR jest miasto Nowy Sącz.

§ 3

1.Sądeckie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie.

2.Sądeckie WOPR jest członkiem WOPR i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

3.Sądeckie WOPR może być członkiem krajowych,  zagranicznych i międzynarodowych organizacji zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego.

§ 4

1.Sądeckie WOPR używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -  w Nowym Sączu, a pośrodku krzyż równoramienny na tle kotwicy.

2.Sądecki WOPR używa odznaki członkowskiej  ustalonej przez Zarząd Główny WOPR.

3. Znakiem Sądeckiego WOPR jest niebieski krzyż na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego napisem :Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

4.Sądecki WOPR posiada banderę organizacyjna , prostokątną, białą na której widnieje niebieski krzyż na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego napisem :Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

 § 5

1.Sądeckie WOPR opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

2.Sądeckie WOPR do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

 Cele i środki działania.

 § 6

Celem Sądeckiego WOPR jest:

1.Ochrona życia i zdrowia ludzkiego zagrożonego utonięciem,

2.Reprezentowanie na zewnątrz interesów członków Sądeckiego WOPR

 § 7

      1.Sądeckie WOPR realizuje swoje cele przez: 

1.Czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi nad wodą oraz niesienie bezpośredniej pomocy tonącym.

2.Zapobieganie wypadkom utonięć przez:

•1.      prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania umiejętności pływania wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

•2.      realizowanie wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szerokiej edukacji w zakresie zasad bezpiecznej kąpieli oraz bezpiecznego korzystania z rekreacyjnego i sportowego sprzętu pływającego, a także udzielania pierwszej pomocy osobom zagrożonym utratą zdrowia i życia w kontakcie ze środowiskiem wodnym.

•3.      szkolenie profesjonalnej służby ratowniczej oraz permanentne podnoszenie kwalifikacji, poziomu moralnego i etycznego ratowników wodnych.

•4.      nadawanie stopni ratowniczych.

•5.      egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pływania.

•6.      współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami porządkowymi w egzekwowaniu obowiązujących przepisów dotyczących zachowania warunków bezpieczeństwa na wodach.

•7.      wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

•8.      dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni, oraz występowanie do odpowiednich organów administracji i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji, albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,

•9.      opiniowanie sprzętu turystycznego, rekreacyjnego oraz przydatnego w ratownictwie wodnym.

•10.  współpraca z organizacjami, instytucjami, a także placówkami naukowymi w celu doskonalenia sposobów i metod ratowania osób zagrożonych utonięciem.

•11.  popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach.

•12.  inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań.

•13.  udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

4. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach w celu uzyskania środków finansowych na potrzeby działalności Sądeckiego WOPR

 § 8

1. Działalność określona w  § 6 i  § 7 jest wyłączną działalnością  statutową Sądeckiego WOPR i może być prowadzona jako działalność  nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2. Zjazd członków lub delegatów Sądeckiego  WOPR określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej

3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej , o której mowa w ust.1, jest w szczególności.

a) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

b  występowanie w obronie praw zatrudnionych ratowników

c) realizowanie wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szerokiej edukacji w zakresie zasad bezpiecznej kąpieli oraz bezpiecznego korzystania z rekreacyjnego i sportowego sprzętu pływającego, a także udzielania pierwszej pomocy osobom zagrożonym utratą zdrowia i życia w kontakcie ze środowiskiem wodnym.

d) współpraca z organizacjami, instytucjami, a także placówkami naukowymi w celu doskonalenia sposobów i metod ratowania osób zagrożonych utonięciem.

e) popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach.

4. Przedmiotem działalności odpłatnej , o której mowa w ust.1, jest w szczególności.

a) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pływania.

b) nadawanie stopni ratowniczych.

c) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

d)dokonywanie kontroli  kąpielisk, pływalni oraz  wypożyczalni sprzętu pływającego.

5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Sądeckiego WOPR, jeżeli Zjazd Członków Sądeckiego WOPR podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdział III

 Członkowie Sądeckiego WOPR, ich prawa i obowiązki.

§ 9

1.Członkami Sadeckiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Członkowie Sądeckiego WOPR dzielą się na :

•1.      zwyczajnych

•2.      wspierających

•3.      honorowych

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Sądeckiego WOPR może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się z celami statutowymi Sądeckiego WOPR, która złożyła pisemną deklarację i została przyjeta przez Zarząd

2.Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia, która ukończyła 14 rok życia,  po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego,  na podstawie pisemnej deklaracji i   została przyjęta przez Zarząd.

3. Cudzoziemcy  mający lub nie majacy stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i nie pozbawieni praw publicznych mogą być członkiem zwyczajnym Sądeckiego WOPR.

§ 11

1. Członek zwyczajny Sądeckiego WOPR ma prawo do:

•1.      czynnego i biernego prawa wyborczego,

•2.      brania udziału w pracach, szkoleniach, konferencjach  i imprezach organizowanych przez Sadecki WOPR oraz korzystania z wszelkich urządzeń  i sprzętu będącego własnością Sądeckiego WOPR na zasadach określonych przez władze Sądeckiego WOPR,

•3.      wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Sądeckiego WOPR,

•4.      otrzymania od władz Sądeckiego WOPR pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych,

•5.      używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw WOPR w imprezach i zawodach,

•6.      korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Sądeckiego WOPR.

•7.      wnoszenia do porządku obrad Zjazdu Sądeckiego WOPR spraw które mają być rozpatrzone przez ten Zjazd,  w tym również o zmianę statutu  Sądeckiego WOPR .Wniosek o wprowadzenie sprawy do porządku obrad Zjazdu Sądeckiego WOPR musi być złożony na piśmie na co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu i poparty przez 30% członków zwyczajnych Sądeckiego WOPR. (ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku)

2. Osoby w wieku od 14 do 16 lat posiadają  prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw zawartych w §11 ust.1.

3.Osoby  w wieku od 16 do 18 lat posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 12

1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

•1.      branie czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Sądeckiego WOPR

•2.      przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i regulaminów władz Sądeckiego WOPR,

•3.      godne reprezentowanie Sądeckiego WOPR,

•4.      regularne opłacanie ustalonych składek członkowskich.

5. podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej poprzez udział w szkoleniach

6. dbanie o mienie Sądeckiego WOPR

§ 13

1.Członkiem  wspierającym Sądeckiego WOPR może być każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju i za granicą, zainteresowana sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach, która wspiera finansowo Sądeckie WOPR i zostanie przyjęta przez Zarząd Sądeckiego WOPR - na podstawie pisemnej deklaracji.

2.Osoba prawna będąca członkiem  wspierającym działa w Sądeckim WOPR za pośrednictwem swojego przedstawiciela .

3.Członek wspierający;

1. ma prawo do brania udziału - z głosem doradczym  w posiedzeniach statutowych władz Sądeckiego WOPR

2.obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Sądeckiego WOPR, przestrzegania statutu oraz uchwal władz Sądeckiego WOPR,

3.zwolniony  jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

4.zwolniony jest z obowiązku opłacania składek  

5 nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Sądeckiego WOPR.

6. ma prawo do noszenia odznaki WOPR

  § 14

1.Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Zjazdu Krajowego  WOPR osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności WOPR i krzewienia idei ratownictwa wodnego, z  własnej inicjatywy lub na wniosek Sądeckiego WOPR.

2.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.Członkostwa honorowego pozbawia w drodze uchwały Zjazd Krajowy WOPR.

§ 15 

1.Członkostwo w Sądeckim WOPR ustaje na skutek:

1.Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego

2.Skreślenia z listy dokonuje Zarząd Sądeckiego WOPR w następujących przypadkach

            a)rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

            b)nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 24 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

            c)śmierci

3.Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Sądeckiego WOPR w następujących wypadkach:

            a)prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, lub regulaminami i uchwałami Sądeckiego WOPR

            b)popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Sądeckiego WOPR lub godzi w dobre imię Sądeckiego WOPR

4.przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. B i pkt 3 Zarząd Sądeckiego WOPR umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenia wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu zarządu

5.od uchwały Zarządu w sprawach określonych w pkt 3 członek Sądeckiego WOPR może w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu Sądeckiego WOPR do Sądu Honorowego przy Zarządzie Głównym WOPR, którego opinia pozostaje do ostatecznego rozpatrzenia przez  Sądecki Zjazd WOPR którego uchwała jest ostateczna. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym Zjeździe.

6.do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem

7.Członek Sądeckiego WOPR może zwrócić się po podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia przez Zjazd do Zarządu Głównego WOPR lub Sądu Honorowego WOPR zgodnie z ich zakresem działalności i kompetencji.

2.Do osób którym odmówiono prawa członkowstwa Sądeckiego WOPR stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.4,  ust.5 i ust.6

3.Utrata członkostwa  WOPR jest równoznaczna z utratą stopni oraz uprawnień nadanych przez WOPR

Rozdział IV

 Władze Sądeckiego WOPR

 § 16

1.Władzami Sądeckiego WOPR są:

•1.      Zjazd Sądeckiego WOPR

•2.      Zarząd Sądeckiego WOPR

•3.      Komisja Rewizyjna Sądeckiego WOPR

2.Kadencja Zarządu Sądeckiego WOPR i Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR trwa 5 lat.

3.W przypadku gdy liczba członków Sądeckiego WOPR przekroczy 300  osób, Zjazd Sądeckiego WOPR zostaje zastąpiony Zjazdem Delegatów Sądeckiego WOPR, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków, wybranych spośród członków drużyn WOPR, o których mowa w par.27 nin. Statutu

4.Mandat delegata na Zjazd obowiązuje przez okres kadencji następującej po Zjeździe Delegatów  Sądeckiego WOPR .

§ 17

1.Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Sądeckiego WOPR zapadają zwykłą większością głosów.

2.W przypadku jeżeli ilość głosujących "za" i głosujących "przeciw" jest równa o wyniku głosowania decyduje prowadzący głosowanie przewodniczący  właściwej  władzy Sądeckiego WOPR

3.W przypadku  rezygnacji  lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej   władzom tym przysługuje prawo kooptacji, spośród członków Sądeckiego WOPR

4.Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 ilości członków pochodzących z wyboru.

§ 18

1. Zjazd Sądeckiego WOPR jest najwyższą władzą Sądeckiego WOPR, odbywa się co 5 lat, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Sądeckiego  WOPR.

 2. W przypadku gdy Zarząd Sądeckiego WOPR nie jest w stanie zorganizować Zjazdu Sądeckiego WOPR obowiązek organizacji  spoczywa  na Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR.

3.Członkowie Sądeckiego WOPR lub Delegaci na Zjazd Sądeckiego WOPR winni być powiadomieni przez Zarząd o miejscu i terminie Zjazdu co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad.

4.Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami kieruje każdorazowo wybierane prezydium w składzie   przewodniczący, zastępca  i sekretarz.

5.W przypadku jeżeli w dacie i godzinie  rozpoczęcia  Zjazdu nie będzie obecnych co najmniej 50% członków lub delegatów , to Zjazd może odbyć się w drugim  terminie,  w tym samym dniu , po upływie ½  godziny od godziny  wyznaczonej na rozpoczęcie Zjazdu , bez względu na ilość członków.

6. Zjazd Sądeckiego WOPR może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

7.Uchwały Zjazdu Sądeckiego WOPR zapadają w głosowaniu jawnym,  z wyjątkiem :

a)  spraw personalnych i dotyczących wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR , które głosuje się   w trybie tajnym .

b) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim podjęciu przez  Zjazd uchwały o tajności głosowania

 § 19

1.W Zjeździe Sądeckiego WOPR biorą udział z głosem decydującym

1. Członkowie  lub delegaci wybrani w trybie określonym w  § 16 ust.3

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Zjeździe Sądeckiego WOPR:

•1.     przedstawiciele Zarządu Głównego WOPR, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego

•2.     przedstawiciele Władz Wojewódzkich WOPR.

•3.     osoby zaproszone przez Zarząd Sądeckiego WOPR lub Komisję Rewizyjną Sądeckiego WOPR w przypadku sytuacji opisanej w § 18pkt.2

                                4.członkowie wspierający .

§ 20

•1.      Do kompetencji Zjazdu Sądeckiego WOPR należy: 

•1.      uchwalanie kierunków i programu działania Sądeckiego WOPR

•2.      uchwalanie Statutu i jego zmian,

•3.      rozpatrywanie i ocena działalności Sądeckiego WOPR i jego władz na podstawie przedstawionych Zjazdowi sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  oraz wystąpień  członków lub delegatów,

•4.      wybór   i odwołanie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej   Sądeckiego WOPR.

•5.      udzielenie absolutorium władzom Sądeckiego WOPR,

•6.      rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd , Komisję Rewizyjną Sądeckiego WOPR lub 30% członków zwyczajnych Sądeckiego WOPR

•7.       podejmowanie uchwal w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Sądeckiego WOPR

•8.      rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

•9.      podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

10. wystepowanie z wnioskami o nadanie członkowstwa honorowego do Zjazdu Krajowego za pośrednictwem Zarządu Krajowego,

11.podejmowanie uchwal w innych  sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 21

1.Nadzwyczajny Zjazd Sądeckiego WOPR może być zwołany na podstawie:

•1.      uchwały Zarządu Głównego WOPR,

•2.      uchwały Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR.

•3.      uchwały Zarządu Sądeckiego WOPR,

•4.      na żądanie co najmniej 30% członków zwyczajnych Sądeckiego WOPR (ilość członków liczona w dniu złożenia żądania),

2.Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Sądeckiego WOPR są wyłącznie sprawy dla których został zwołany.

§ 22

1.Zarząd Sądeckiego WOPR składa się z 7 do 15 członków łącznie z Prezesem.

2.W skład  Zarządu wchodzą : Prezes,  2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik  oraz członkowie

3.Spośród członków Zarządu zostaje wybrany Prezes który proponuje   kandydatów na Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, za ich uprzednią zgodą.

4. Zasady działania Zarządu okresla Regulamin uchwalany przez Zarząd

5.Sądecki WOPR reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu

§ 23

1.Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał przy czym pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Sądeckiego WOPR powinno się odbyć nie później niż 14 dni od daty Zjazdu.

§ 24

1.Do kompetencji Zarządu Sądeckiego WOPR  należy kierowanie  całokształtem działalności Sądeckiego WOPR, zgodnie z uchwałami Zjazdu i z tego tytułu Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Sądeckiego WOPR

W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

1.realizacja celów statutowych, określanie kierunków działania Sądeckiego WOPR

2. bieżące kierowanie pracą Sądeckiego WOPR

3. podejmowanie uchwał w sprawach działalności Sądeckiego WOPR i jego członków

4.opracowanie projektu budżetu , opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

5.ustalanie okresowych planów działania, oraz ich realizacja,

6. powoływanie komisji do opracowania i  prowadzenia  zagadnień dotyczących działalności Sądeckiego WOPR,  w tym komisji dyscyplinarnej oraz określenie ich zadań,

7. zarządzanie majątkiem i funduszami Sądeckiego WOPR oraz innymi składnikami majątkowymi powierzonymi przez Zarząd Główny WOPR lub Zarząd Wojewódzki WOPR, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

8.zwoływanie Zjazdu Sądeckiego WOPR oraz Nadzwyczajnego Zjazdu w przypadkach przewidzianych  w nin. statucie,

9.zalatwianie spraw członkowskich, w tym również rozstrzyganie konfliktów i sporów z zakresu działalności statutowej,

10. podejmowanie decyzji  w sprawach  przyjęcia członków zwyczajnych, wspierających    oraz ich skreślenia lub wykluczenia

11 składanie wniosków do Zjazdu Sądeckiego WOPR w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka  honorowego,

12.ustalanie składek członkowskich oraz ulg lub zwolnień

13.uchwalanie regulaminów w sprawach nagradzania oraz karania członków Sądeckiego WOPR

14.wybór delegatów na zjazd Małopolskiego WOPR wg zasad ustalonych przez Małopolski  WOPR

15.zalatwianie innych  spraw nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych  władz Sądeckiego WOPR

 §25

Do realizacji swych celów Sądecki WOPR może utworzyć Sekretariat .            Regulamin działania Sekretariatu uchwala Zarząd

 § 26

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5  członków, w tym przewodniczącego, wybranego spośród członków komisji, który kieruje jej pracami .

2.Komisja Rewizyjna odpowiada przed Zjazdem Sądeckiego WOPR za swoje postępowanie i decyzje.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego statutu oraz    uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27

1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

•1.      Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Sądeckiego WOPR oraz zatwierdzenie rocznego bilansu,

•2.      Występowanie do Zarządu Sądeckiego WOPR z wnioskami wynikającymi z  ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień,

•3.      Składanie sprawozdań Zjazdowi z działalności Zarządu Sądeckiego WOPR ze szczególnym uwzględnieniem stanu gospodarki Sądeckiego WOPR oraz działalności Zarządu Sądeckiego WOPR, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sądeckiego WOPR,

•4.      Zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Sądeckiego WOPR w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego statutu lub innych ważnych przyczyn.

2.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej Sądeckiego WOPR powinno się odbyć nie później niż 14 dni od daty Zjazdu.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać  udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Sadeckiego WOPR;

     4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2.być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyżej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 28

1.Sądeckie WOPR może tworzyć drużyny WOPR. Uchwałę w sprawie utworzenia lub likwidacji drużyny podejmuje Zarząd, który również uchwala regulamin jej działania .

2.Drużyna WOPR działająca na określonym akwenie lub terenie, w składzie co najmniej 5 członków zwyczajnych może być utworzona:

•1.      na wniosek członków WOPR,

•2.      przy organizacjach i instytucjach które prowadzą działalność przywodną,

•3.      dla spełnienia określonych zadań z zakresu ratownictwa, profilaktyki, propagandy itp.

3.Na czele drużyny WOPR stoi kierownik drużyny mianowany przez Zarząd Sądeckiego WOPR

4.Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi Sądeckiego WOPR i nie posiada osobowości prawnej.

5.Zarząd Sądeckiego WOPR może tworzyć Grupy Interwencyjne ( specjalistyczne) składające się z członków zwyczajnych i działające odpowiednio na zasadach przewidzianych dla  drużyn WOPR

Rozdział V

 Majątek i fundusze Sądeckiego WOPR

§ 29 

1.Jedynym dysponentem majątku Sądeckiego WOPR są władze Sądeckiego WOPR

§ 30 

•1.      Majątek Sądeckiego WOPR stanowią:

•2.      nieruchomości

•3.      ruchomości,

•4.      fundusze

1.Na fundusze Sądeckiego WOPR składają się:

•1.      wpływy ze składek członkowskich,

•2.      dotacje, subwencje i zapisy,

•3.      inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 31

1.Fundusze Sądeckiego WOPR mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie, oraz wynagrodzenia, nagrody, opłaty bieżące.

2.Sądeckie WOPR gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

§ 32

Do składania oświadczeń woli w imieniu Sądeckiego WOPR , w tym zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Sądeckiego WOPR uprawniony jest Prezes Zarządu lub każdy z  Wiceprezesów działający łącznie ze Skarbnikiem.

§ 33

Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Sądeckiego WOPR podejmuje Zjazd na wniosek Zarządu.

§ 34

            Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Sądeckiego WOPR w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi"

2. przekazania majątku Sądeckiego WOPR na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych

3.wykorzystywania majątku Sądeckiego WOPR na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Sądeckiego WOPR, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Sądeckiego WOPR

 § 35

1.Zmiana statutu może być uchwalona przez Zjazd Sądeckiego WOPR kwalifikowaną  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  członków lub delegatów na Zjazd, uprawnionych do glosowania.

2.Zmiana statutu oraz rozwiązanie Sądeckiego WOPR może być przedmiotem Zjazdu Sądeckiego WOPR wyłącznie wtedy gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad.

3.Zmiany w statucie wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

4.Rozwiązanie Sądeckiego WOPR następuje w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu  przez Zjazd Sądeckiego WOPR kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów na Zjazd, uprawnionych do głosowania. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sądeckiego WOPR  Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.