Aktualności

← powrót

Wszyscy Członkowie Sądeckiego WOPR

28 stycznia 2015

Zarząd Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Sądeckiego WOPR z dnia 16.12.2007 r. każdy Ratownik Sądeckiego WOPR jest zobowiązany do pracy społecznej w wymiarze 24 h rocznie. Dodatkowo zgodnie z podjętą przez Zarząd Sądeckiego WOPR Uchwałą nr 4 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie pracy społecznej członków Sądeckiego WOPR oraz obowiązkami nałożonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych na Sądeckie WOPR jako na podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego każdy Ratownik ma obowiązek odpracować w ciągu roku również 126 h dyżuru społecznego (Utrzymywanie stałych dyżurów oznacza „pełnienie obowiązków zawodowych lub społecznych przez ratowników wodnych w określonym czasie, według ustalonego trybu, bez przerwy", czyli nie dopuszczając do okresów, w których dyżur nie zachodzi - czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, a więc całodobowo i całorocznie). Dyżur ten może mieć formę:

a) dyżuru stacjonarnego na posterunku alarmowym w Gródku nad Dunajcem lub innym wskazanym przez Zarząd miejscu (1 h dyżuru stacjonarnego liczona za 1 h),

b) 24 h dyżuru telefonicznego (liczonego za 3 h dyżuru stacjonarnego),

c) prowadzenie prelekcji w szkołach (zajęcia w placówce liczone za 6 - 12 h dyżuru stacjonarnego),

d) udział w akcjach ratunkowych (1 h akacji liczona za 2 h dyżuru stacjonarnego).

Zgodnie z § 5 ust. 1 statutu Sądeckiego WOPR Sądeckie WOPR opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków. W związku z powyższym  niewywiązanie się przez członków Sądeckiego WOPR z nałożonych obowiązków będzie podstawą do wykluczenia z grona członków zwyczajnych Sądeckiego WOPR zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 lit. „a" statutu Sądeckiego WOPR:  Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Sądeckiego WOPR w następujących wypadkach: a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej
z niniejszym statutem lub regulaminami i uchwałami Sądeckiego WOPR.