Zawód "Ratownik" 

1. Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tzw. klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określił w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej.

2. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 roku, wprowadzono nową klasyfikację zawodów i specjalności, opartą na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO opracowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowanym przez Eurostat do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

3. Zawód ratownik wodny umieszczony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w tzw. Grupie Wielkiej oznaczonej kodem 5 o nazwie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, w podgrupie oznaczonej kodem 5419 o nazwie Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani - pod numerem 541905/06.