ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE :

1. Organizatorem kursu jest Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie od 36 do 50 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków organizacyjnych, sprzętowych, lokalowych i atmosferycznych.
4. Zajęcia praktyczne odbywają się na wodach, na których nie ma zakazu pływania i kąpieli.
5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
6. Za stronę formalną odpowiedzialny jest kierownik kursu.
7. Za stronę programową kursu odpowiedzialny jest prowadzący kurs instruktor ratownictwa wodnego.
8. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
9. Kursy R WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającej elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Ewidencji jednostki ratownictwa wodnego organizującego szkolenie, stosując się wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.
10. Nadawany stopień jest wyłącznie stopniem wewnątrzorganizacyjnym i traktowany jest jako przygotowujący do szkolenia na stopień zawodowy.
11. Nie uprawnia do pracy zawodowej.

WYMAGANIA FORMALNE:

1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
  a) stopień młodszego ratownika WOPR;
b) ważną legitymację członka WOPR;
c) minimum jedno dodatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY:

1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 


V-ce Prezes Zarządu ds. Szkoleniowych
Instruktor ratownictwa wodnego 
mgr Maciej Skwarek