ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.  Organizatorem kursu jest Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie 24 do 50 jednostekdydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
3.
Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjnana wniosek instruktora WOPR w zależności od liczby uczestników, pomocy dydaktycznych, warunków organizacyjnych, sprzętowych, lokalowych i atmosferycznych.
4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
5.
Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
6.
Za stronę formalną odpowiedzialny jest kierownik kursu.
7. Za stronę programową kursu odpowiedzialny jest prowadzący kurs instruktor ratownictwa wodnego.
8. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
9. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającej elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Ewidencji jednostki organizującej szkolenie, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.
10.
Nadawany stopień jest wyłącznie stopniem wewnątrzorganizacyjnym i traktowany jest jako przygotowujący do szkolenia na stopień Ratownika WOPR.
11. Stopień nie uprawnia do pracy zawodowej.

WYMAGANIA FORMALNE

1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 14 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem jednostki ratownictwa wodnego.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej);
    b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.


V-ce Prezes Zarządu ds. Szkoleniowych 
Instruktor ratownictwa wodnego 
mgr Maciej Skwarek